Cơ cấu tổ chức
Cập nhật: 24/08/2017 Lượt xem: 1900
Cơ cấu tổ chức quản lý gồm Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, 6 Phòng chuyên môn nghiệp vụ và 03 Phân xưởng, cụ thể:
 
 
 

Phòng chuyên môn, nghiệp vụ:
- Phòng Tổ chức Hành chính;
- Phòng Tài chính Kế toán;
- Phòng Kế hoạch - Kinh doanh;
- Phòng Vật tư - Vận tải;
- Phòng Kỹ thuật - Công nghệ
- Phòng An toàn - Sức khỏe và Môi trường.

Phân xưởng:
- Phân xưởng Vận hành
- Phân xưởng Hóa - Thí nghiệm
- Phân xưởng Nhiên liệu.