Cơ cấu tổ chức
Cập nhật: 24/11/2023 Lượt xem: 821
Cơ cấu tổ chức quản lý gồm Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, 5 Phòng chuyên môn nghiệp vụ và 2 Phân xưởng, cụ thể:


  

 

Phòng chuyên môn, nghiệp vụ:
- Phòng Tổ chức Hành chính;
- Phòng Tài chính Kế toán;
- Phòng Kế hoạch Vật tư;
- Phòng Kỹ thuật;
- Phòng An toàn - Sức khỏe - Môi trường.

Phân xưởng:
- Phân xưởng Vận hành
- Phân xưởng Nhiên liệu.