Tin tức Với hoạt động chính hiện nay là sản xuất kinh doanh điện năng, Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh (POWER HA TINH) hiện tại vận hành rất ổn định, an toàn, cung cấp sản lượng điện hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và phát triển kinh tế xã hội.