AT-SK-MT-ANQP Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh (POWER HA TINH) phấn đầu ngày càng trở thành một trong những công ty đứng đầu trong ngành phát điện ở Việt Nam. Đến nay, nhờ sự quản lý sáng suốt, phương hướng hoạch định đúng đắn của Ban lãnh đạo, Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh đã đạt được những bước đi vững chắc và đã từng bước khẳng định được vị thế quan trọng của Công ty trong hệ thống điện Việt Nam.