Công ty ĐLDKHT được cấp Giấy chứng Hệ thống quản lý Chất lượng An toàn Sức Khỏe Và Môi trường
Cập nhật: 29/03/2019 Lượt xem: 1.742

Để quản lý sản xuất và kinh doanh điện năng của NMNĐ Vũng Áng 1, Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh đã kết hợp chặt chẽ  hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 và hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp  theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 bằng phương pháp tích hợp việc quản lý chất lượng với kiểm soát khía cạnh môi trường, kiểm soát mối nguy và rủi ro đối với những hoạt động, sản xuất và cung cấp dịch vụ gọi chung là hệ thống quản lý tích hợp - PAS 99:2012.

Ngày 10/1/2019, Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh đã được tổ chức chứng nhận -Viện tiêu chuẩn Anh Quốc (BSI) chứng nhận Hệ thống quản lý tích hợp chất lượng an toàn sức khỏe và môi trường PAS 99: 2012 phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật của tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 và BS OHSAS 18001:2007 theo Giấy chứng nhận số BSIVN 1286/2019.


(Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý tích hợp - PAS 99:2012

Phạm vi áp dụng hệ thống quản lý CLATSKMT: Hệ thống quản lý tích hợp theo tiêu chuẩn tích hợp PAS 99:2012 bao gồm 3 tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 và OHSAS 18001:2007 được áp dụng tại Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh cho phạm vi như sau: 

-          Lĩnh vực áp dụng: Sản xuất và kinh doanh điện.

-          Địa điểm: Thôn Hải Phong, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

-          Ngày hiệu lực: 10/01/2019; Ngày hết hiệu lực: 11/3/2021.

Hằng năm, Hệ thống quản lý tích hợp chất lượng an toàn sức khỏe và môi trường PAS 99: 2012 sẽ được tổ chức chứng nhận Viện tiêu chuẩn Anh Quốc đánh giá và duy trì hiệu lực pháp lực của Giấy chứng nhận.