HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT LẦN THỨ VII CỦA TW ĐẢNG
Cập nhật: 07/08/2018 Lượt xem: 1.010

        Thực hiện Kế hoạch số 167-KH/ĐU ngày 24/7/2018 của Đảng ủy Tổng Công ty ĐLDK Việt Nam về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Ngày 02/08/2018, tại Hội trường Công ty, Đảng ủy Công ty ĐLDK Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII.  
        Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Tùng  - Ủy viên BCH Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty Cổ phần, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh, và 125 cán bộ, đảng viên, quần chúng ưu tú thuộc Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh, Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam – Chi nhánh Hà Tĩnh.


Toàn cảnh hội nghị

         Tại Hội nghị, đồng chí Phan Công Lợi - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo huyện Cẩm Xuyên đã phổ biến, quán triệt 03 Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng: Nghị quyết số 26 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ”, Nghị quyết số 27 về “Cải cách hành chính tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp” và Nghị quyết số 28 về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.


Đồng chí Phan Công Lợi phổ biến Nghị quyết tại Hội nghị

         Nhằm mục đích giúp mỗi cấp ủy, cán bộ, đảng viên hiểu sâu, nắm vững các nội dung cơ bản thể hiện trong Nghị quyết đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng thông qua; tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ về mục tiêu, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo. Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng đã quán triệt các Nghị quyết đến toàn thể CBCV Công ty, đề nghị các cấp ủy Đảng xây dựng chương trình hành động của tập thể trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ  giải pháp của Nghị quyết.