Triển khai thực hiện Kế hoạch hành động Quốc gia về phòng, chống rửa tiền
Cập nhật: 12/12/2023 Lượt xem: 85

Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn tại Văn bản số 5236/DKVN-PCTTr ngày 09/8/2023 về việc triển khai thực hiện Kế hoạch hành động Quốc gia về phòng, chống rửa tiền, trong đó có nội dung: